Ministarstvo unutrasnjih poslova Republike Srpske

ПРЕБИВАЛИШТЕ И БОРАВИШТЕ


Под боравиштем се сматра општина или дистрикт у којем се држављанин настани са намјером да тамо привремено живи.
  • Пријављивање и одјављивање пребивалишта, боравишта, као и адресе становања обавезно је за све држављане.
  • Држављани могу пријавити само једно пребивалиште на територији БиХ.
  • Пријављивање и одјављивање пребивалишта и боравишта врши лице које се пријављује, односно одјављује или овлаштени законски заступник, а за малољетно лице родитељ, старатељ, односно орган старатељства.
  • Држављанин је дужан да у року од 15 дана од дана успоставе новог пребивалишта, односно рођења дјетета поднесе захтјев за пријаву пребивалишта.
  • Држављанин није дужан да се лично одјави у претходном мјесту пребивалишта или боравишта.Одјаву ће извршити надлежни орган по службеној дужности.

За пријаву пребивалишта, боравишта и адресу стана потребно је доставити:

1. Захтјев за пријаву пребивалишта/боравишта и промјену адресе стана (образац ПБА-1),
2. Личну карту или други доказ о идентитету (за малољетна лица родни лист или други доказ о идентитету).

У поступку пријаве пребивалишта грађани су дужни да дају тачне и истините податке, а као ваљан основ за пребивалиште на адреси на којој се пријављују, сматра се један од сљедећих доказа:

1 .доказ о власништву или сувласништву стана или посједу стана, куће или другог објекта за становање,
2. овјерен уговор о закупу или овјерен уговор о подстанарском односу уз овјерен доказ о власништву или сувласништву или посједу станодавца,
3. потврда да се пред надлежним органом води спор о власништву, односно да је покренут легализације или укњижавања објекта, стана или куће на адреси на којој се пријављује пребивалиште,
4 .као ваљан доказ сматраће се и овјерена изјава станодавца да даје пристанак да одређено лице буде пријављено на његовој адреси,
5. брачни или ванбрачни партнер или сродници, моћи ће да пријаве пребивалиште на адреси, само уз прилагање доказа о брачном или ванбрачном стању.

За пријављивање и одјављивања пребивалишта и боравишта, као и промјене адресе становања не плаћа се такса. Држављанин који се стално настани у иностранство и који у иностранству борави дуже од три мјесеца одјављује своје пребивалиште у БиХ путем дипломатско-конзуларних представнишава у земљи у којој се стално настанио.

Aко држављанин не намјерава да се стално настани у земљи у којој тренутно борави није дужан да одјави пребивалиште у БиХ.

Лице или родитељ који не пријави или одјави пребивалиште и боравиште или да неистините податка чини прекршај за који је прописана новчана казна у износу од 30 КМ до 300 КМ.