Ministarstvo unutrasnjih poslova Republike Srpske

УПРАВА ПОЛИЦИЈЕ


Начелник управе

Далибор Иванић, рођен је 26.06.1973. године у Босанском Новом. Вишу школу унутрашњих послова завршио је 1998. године у Бања Луци, чиме је стекао звање Правник унутрашњих послова, а 2001. године дипломирао је на Факултету безбједности у Београду и стекао звање Професор цивилне одбране, док је на Правном факултету за привреду и правосуђе у Новом Саду 2018 године стекао звање Мастер правник.
У МУП-у Републике Српске запослен је од 1998. године. У претходном периоду обављао је послове и задатке: замјеник командира Полицијске станице Нови Град, командир Полицијске станице Нови Град, командир Полицијске станице за Безбједност саобраћаја Приједор, инспектор опште полиције у Управи полиције, инспектор саобраћајне полиције у Управи полиције, начелник Сектора полиције ЦЈБ Бања Лука, начелник Одјељења опште полиције у Управи полиције, начелник Дежурног оперативног центра у МУП-у Републике Српске, као и .дужност начелника Полицијске управе Приједор. Дужност начелника Управе полиције обавља од 21.01.2019. године.

Контакт

051/334-347
051/334-390
up@mup.vladars.net
Булевар Десанке Максимовић 4, 78000 Бања Лука


НАДЛЕЖНОСТИ


 • прати, усмјерава и усклађује рад полицијских управа, полицијских станица, јединица за подршку, полицијских станица за безбједност саобраћаја и јединица полиције, пружа им стручну помоћ у извршавању послова и задатака из њиховог дјелокруга,
 • прати стање јавне безбједности из дјелокруга полиције и налаже мјере за његово унапређење,
 • остварује увид у стање безбједности саобраћаја на путевима и безбједност превоза експлозивних и других опасних материја и с тим у вези предузима одговарајуће мјере,
 • врши праћење и обраду прекршаја евидентираних радарским системима,
 • организује предавања за непоштивања о посљедицама које произилазе из непоштовања или непознавања прописа о безбједности саобраћаја на путевима
 • организује и учествује у вршењу ванредних обезбјеђења,
 • врши инспекцијски надзор и контролу над радом полицијских управа, полицијских станица, полицијских станица за безбједност саобраћаја и јединица полиције и пружа им стручну помоћ,
 • учествује у изради наставног плана и програма редовне обуке, те учествује у припреми законских и других прописа којима се регулишу послови и задаци, организација, поступања и друга питања која се односе на полицију,
 • даје сагласност на приједлоге распореда радника по линији рада Управе,
 • планира, надзире и контролише превентивни и проблемски орјентисан рад полиције и учествује у организацији и развијању превентивних послова полиције,
 • успоставља систем прикупљања и обраде података потребних за превентивни рад,
 • врши аналитичко информативне послове из области превенције,
 • анализира законску регулативу и предлаже мјере и рјешења са циљем унапређења превенције,
 • остварује сарадњу са другим институцијама ради предузимања заједничких активности на безбједносној превенцији,
 • предлаже, планира и реализује превентивне кампање и активности, те у том смислу остварује потребну сарадњу са средствима јавног информисања,
 • примјењује основне принципе рада полиције у заједници, прати и усмјерава рад на имплементацији рада полиције у заједници и обавља и друге послове из свог дјелокруга.

Организациона шема