Ministarstvo unutrasnjih poslova Republike Srpske

УПРАВА ЗА ПОЛИЦИЈСКУ ПОДРШКУ


Начелник

Бошко Панџа, рођен је 01.10.1963. године у мјесту Славићка, општина Бања Лука. Завршио је Вишу школу унутрашњих послова у Земуну 1986. године, а 2010. године дипломирао је на Факултету за безбједност и заштиту у Бањој Луци и стекао академско звање дипломирани правник за безбједност и криминалистику. У МУП-у Републике Српске, запослен је од 1987. године. У претходном периоду обављао је послове и задатке: вођа патролног безбједносног сектора и инспектор за вршење увиђаја саобраћајних незгода у Станици полиције за послове дежурства Бања Лука, командир Одјељења полиције, помоћник командира и замјеник командира у Полицијској станици Бања Лука-Центар, замјеник командира у Полицијској станици за безбједност саобраћаја Бања Лука, шеф смјене оперативног дежурства у Центру јавне безбједности Бања Лука, инспектор за сузбијање општег криминалитета у Сектору криминалистичке полиције у ЦЈБ Бања Лука, инспектор унутрашње контроле у Инспекторату за унутрашњу контролу, начелник Инспектората за унутрашњу контролу, начелник Центра јавне безбједности Бања Лука. Дужност начелника Управе за полицијску подршку обавља од 01.09.2016. године.

Контакт

051/331-114
051/331-119
upp@mup.vladars.net
Булевар Десанке Максимовић 4, 78000 Бања Лука.


ОБАВЕЗЕ


Управа за полицијску подршку врши унапређивање законитог поступања и рада организационих сегмената Министарства кроз пружање подршке свим линијама рада, као и непосредно ангажовање у најсложенијим оперативним акцијама, обрадама и другим активностима из дјелокруга рада; извршавање одређених оперативно - инструктивних послова; по налогу директора обилази организационе јединице и секторе у циљу упознавања руководећег кадра са наредбама и одлукама директора, као и контролно надзорне послове спровођења одлука директора; врши превентивно едукативне активности; праћење примјене прописа из области полицијских послова; врши координацију између организационих јединица полиције ради обједињавања и давања смјерница, сугестија и мишљења на нацрте и приједлоге законских и подзаконских аката од значаја за функционисање полиције; пружање стручне правне помоћи у непосредном извршавању полицијских послова и примјени овлашћења; усмјеравање и организовање сарадње између полиције, државних органа, органа локалне самоуправе, НВО, удружења грађана и других субјеката у циљу подизања нивоа безбједности грађана и њихове имовине; учествовање и остваривање процеса хармонизације у примјени пројеката и акција ради побољшања ефикасности и резултата рада полиције; врши послове надзора, контроле; прати законитост и инструктивно усмјерава послове и задатке у области криминалистичке технике и противдиверзионе заштите и пиротехнике; проучава, проналази, усавршава и примјењује научно-техничке методе и средства; учествује у изради и реализацији програма опремања; прати стање опреме и техничких средстава и стара се о благовременом опремању криминалистичко-техничких и ПДЗ служби; припрема упутства, инструкције и друга усмјеравајућа акта којима се регулише рад и поступање, прикупља и обрађује информације свих појавних облика криминалитета, а наручито високотехнолошког криминалитета и организованог криминалитета, недозвољене производње и промета опојних дрога; планира и врши проактивно и реактивно прикупљање, процјену и анализу обавјештајних података; врши усмјеравање, надзор и координацију оперативних активности на прикупљању података, анализира прикупљене податке и оперативно усмјерава њихово коришћење; даје препоруке за подузимање даљих мјера и радњи; сарађује са другим организационим јединицама; води прописане евиденције и проводи мјере заштите података; врши криминалистичко-обавјештајно прикупљање података за лица за која се располаже сазнањима да су извршиоци кривичних дјела или се доводе у везу са извршењем кривичних дјела, као и за лицима над којима је отворена криминалистичка обрада у складу са Законом о кривичном поступку; поступа по одредбама Закона о кривичном поступку Републике Српске и БиХ, као и по наредбама судова и тужилаштава; сарађује са другим органима државне управе и полицијама других земаља у криминалистичко-обавјештајном раду; учествује у одабиру и провођењу едукације полицијских службеника у пословима криминалистичко-обавјештајног рада, као и пословима прикривених истрага; учествује у легендирању истражилаца и пружа им логистичку подршку; уводи у предмет прикривеног истражиоца и информатора у складу са одредбама Закона о кривичном поступку; пружа стручну помоћ ЦЈБ, надзире обављање послова у том подручју; учествује у изради нормативних аката, извјештаја и других стручних материјала; обавља и друге послове из свог подручја рада.


Организациона шема