Ministarstvo unutrasnjih poslova Republike Srpske

Похвале

Жалбе

на рад полицијског службеника


УПРАВА ЗА БОРБУ ПРОТИВ ТЕРОРИЗМА И ЕКСТРЕМИЗМА


Начелник управе

Горан Балабан, рођен је 28.08.1969. у Босанском Петровцу. Завршио је средњу школу 1988. године у Босанском Петровцу, смјер машински техничар. Високу школу унутрашњих послова завршио је у Бања Луци 2004. године. Oдликован је 1993. медаљом хероја Милана Тепића. У МУП-у РС обављао је сљедеће послове и задатке: од 01.01.1993. до 01.11.2011. године вршио је различите дужности у оквиру СЈП; од 01.11.2011. до 28.05.2012. године инспектор за безбједност саобраћаја у Управи полиције; од 28.05.2012. до 01.01.2013. године инспектор за превенцију у Управи полиције; од 01.01.2013. до 15.04.2015. године начелник Јединице за сузбијање тероризма, екстремизма и истраге ратних злочина и кривичних дјела по међуанродном хуманитарном праву, Управа криминалистичке полиције. Дужност начелника Управе за борбу против тероризма и екстремизма врши од 15.04.2015. године.

Контакт

051/331-289
051/331-287
ubpte@mup.vladars.net
Југ Богдана 108, 78000 Бања Лука


ОБАВЕЗЕ


Управа за борбу против тероризма и екстремизма врши:
- обраду кривичних дјела из области тероризма и екстремизма као и ратних злочина и кривичних дјела по међународном хуманитарном праву,
- врши послове контроле, надзора и инструктивног усмјеравања рада свих организационих јединица МУП РС надлежних за рад по наведеним кривичним дјелима уз подршку криминалистичко-обавјештајних анализа,
- криминалистичко-техничких метода и средстава и посебних оперативних послова,
- врши надзор над законитошћу рада тих организационих јединица, предлаже мјере, одређује рокове, одређује обавезе ЦЈБ у области контроле наложених мјера а све сциљем превенције, откривања и расвјетљавања кривичних дјела из области тероризма и екстремизма као и откривања и расвјетљавања ратних злочина и кривичних дјела по међународном хуманитарном праву,
- за потребе вођења аналитичке истраге користи све расположиве базе података Министарства као и податке и информације из свих отворених извора,
- под условом и на начин прописан законом, издваја и користи случајне налазе прикупљене истражним и посебним истражним радњама ради покретања нове истраге или допуне постојећих истрага,
- прати реализацију, предлаже мјере унапријеђења, прати, проучава и анализира стање, кретање и појавне облике криминалитета из своје надлежности као и примјену криминалистичко-техничких метода, криминалистичко обавјештајне анализе и посебних оперативних послова,
- усмјерава рад других организационих јединица на пословима борбе против тероризма и екстремизма и њихове превенције,
- предузима мјере на унапријеђењу организације, вршења послова и послова побољшања ефикасности на пољу борбе против тероризма и екстремизма,
- припрема подзаконске прописе којима се регулише рад и поступање на пољу борбе против тероризма и екстремизма,
- припрема програме стручног оспособљавања и усавршавања, припрема аналитичко-информативне материјале из дјелокруга рада,
- остварује потребну сарадњу са другим државним органима,
- поступа по релевантним сазнањима обавјештајно безбједносне службе када се односе на дјелокруг рада Управе,
- обавља и друге послове из дјелокруга рада Управе.


Организациона шема