Ministarstvo unutrasnjih poslova Republike Srpske

ЛИЧНА ДОКУМЕНТА


Нова лична карта
Замјена личне карте
Прва лична карта

I Лична карта са навршених 18 година живота

1.Захтјев за издавање личне карте - образац ЛК/ОИ-1(добије се на локацији)
2.Доказ о идентитету - извод из МКР (Лица старија од 18 година која нису поднијела захтјев у законском року од 60 дана идентитет доказују важећом исправом нпр.путном исправом уколико живи у иностранству или важећим идентификационим документом друге државе уколико је стекло држављанство БиХ као двојно и сл.)
3.Доказ о држављанству - увјерење о држављанству БиХ и ентитетском држављанству уколико жели упис ентитетског држављанства у личној карти
4.Доказ о уплати накнаде за издавање личне карте од 18 КМ – уплатница
5.Доказ о одређеној крвној групи уколико жели упис овог податка у личној карти – увјерење овлаштене здравствене установе
6.Доказ о уплати поштарине уколико захтијева да му се лична карта достави поштанским путем – уплатница
Напомена:
- Доказ о ентитетском држављанству, доказ о крвној групи и доказ о уплати поштарине нису обавезни, прилажу се само уколико лице се изјасни за ове могућности.
- Извод из МКР издат на новом обрасцу је трајан, а увјерење о држављанству не може бити старије од шест мјесеци и прилажу се оригинали или овјерене копије.

II Лична карта са навршених 15 година живота
1.Захтјев за издавање личне карте - образац ЛК/ОИ-1(добије се на локацији)
2.Доказ о идентитету - извод из МКР
3.Доказ о држављанству - увјерење о држављанству
4.Доказ о уплати накнаде за издавање личне карте од 18 КМ – уплатница
5.Приликом подношења захтјева обавезно је присуство и сагласност једног родитеља
III Лична карта за расељена лица
1.Захтјев за издавање личне карте - образац ЛК/ОИ-1(добије се на локацији)
2.Доказ о идентитету - извод из МКР
3.Доказ о држављанству - увјерење о држављанству
4.Доказ о уплати накнаде за издавање личне карте од 18 КМ – уплатница
5.Доказ о статусу расељеног лица – увјерење ОМИ-а
IV Лична карта за странце
1.Захтјев за издавање личне карте - образац ЛК/ОИ-1(добије се на локацији)
2.Доказ о идентитету – важећа путна исправа
3.Доказ о уплати накнаде за издавање личне карте – уплатница
4.Доказ о одобреном сталном боравку у БиХ – рјешење Службе за странце
Замјена личне карте
Зависно од разлога личне карте прописане су различите процедуре и докази који се требају приложити:
I Замјена личне карте ради истека рока важења
1.Захтјев за замјену личне карте - образац ЛК/ОИ-1(добије се на локацији)
2.Стара лична карта
3.Доказ о уплати накнаде за издавање личне карте од 18 КМ – уплатница
II Замјена личне карте ради промјене пребивалишта
1.Захтјев за замјену личне карте - образац ЛК/ОИ-1(добије се на локацији, подноси се непосредно након проведеног поступка пријаве новог пребивалишта код истог службеника)
2.Стара лична карта
3.Доказ о уплати накнаде за издавање личне карте од 18 КМ – уплатница
III Замјена личне карте због промјене податка о имаоцу личне карте
1.Захтјев за замјену личне карте - образац ЛК/ОИ-1(добије се на локацији)
2.Стара лична карта
3.Доказ о промјени личног податка (најчешће промјена презимена због удаје – приложити нови извод из МКР на ново презиме, вјенчани листе се на прихвата као доказ)
4.Доказ о уплати накнаде за издавање личне карте од 18 КМ – уплатница
IV Замјена личне карте због нетачног или погрешно уписаног податка
1.Захтјев за замјену личне карте - образац ЛК/ОИ-1(добије се на локацији)
2.Стара лична карта
3.Доказ о нетачном или погрешно уписаном податку (најчешће погрешно мјесто рођења, име оца или лично име - приложити нови извод из МКР)
4.Доказ о уплати накнаде за издавање личне карте од 18 КМ – уплатница
V Замјена личне карте због мањих оштећења (поломљена или напукла, сви подаци неоштећени и читки)
1.Захтјев за замјену личне карте - образац ЛК/ОИ-1(добије се на локацији)
2.Стара лична карта
3.Доказ о уплати накнаде за издавање личне карте од 18 КМ – уплатница
VI Замјена личне карте због знатнијих оштећења (подаци фотографија, ЈМБ, кодови нису читљиви)
1.Захтјев за замјену личне карте - образац ЛК/ОИ-1(добије се на локацији)
2.Стара лична карта
3.Извод из МКР
4.Увјерење о држављанству
5.Доказ о уплати накнаде за издавање личне карте од 18 КМ – уплатница
VII Замјена личне карте због битне промјене изгледа (брада, промјена боје косе и сл.)
1.Захтјев за замјену личне карте - образац ЛК/ОИ-1(добије се на локацији)
2.Стара лична карта
3.Доказ о уплати накнаде за издавање личне карте од 18 КМ – уплатница
VIII Губитак, крађа или уништење личне карте
1.Захтјев за издавање личне карте - образац ЛК/ОИ-1(добије се на локацији)
2.Извод из МКР
3.Увјерење о држављанству
4.Потврда полиције о пријави губитка личне карте
5.Доказ о уплати накнаде за издавање личне карте од 18 КМ – уплатница
Напомена: У поступцима замјене личне карте лице може захтијевати унос података о крвној групи и ентитетском држављанству и достављање личне карте поштом зашто важе исте процедуре и услови као код издавања личне карте.