Ministarstvo unutrasnjih poslova Republike Srpske

ПУТНА ИСПРАВА


За издавање или замјену пасоша потребно је доставити:

1.Захтјев за издавање пасоша (у захтјеву обавезно навести мјесто и општину уписа у матичну књигу рођених и књигу држављана БиХ)
2.Личну карту или другу јавну исправу из које се може утврдити идентитет пребивалиште и држављанство БиХ
3.Путну исправу чији је рок важења истекао (осим ако је украдена или изгубљена)
4.Доказ о уплати цијене пасоша у износу од 50,00 КМ (уплатница), односно цијена пасоша (50,00 КМ) и накнада од 200,00 КМ (уколико се ради о издавању хитних пасоша који се издају по захтјеву странке у року од 72 сата)
5.Доказ о плаћеној административној такси у износу од 5,00 КМ

Приликом подношења захтјева за издавање путне исправе од подносиоца захтјева се узимају биометријски подаци (слика, отисци прстију и потпис). Захтјев за издавање путне исправе је електронски образац и попуњава се на шалтеру надлежног органа за издавање путне исправе.

За издавање пасоша за малољетно лице потребно је доставити:
1.Захтјев за издавање пасоша (у захтјеву обавезно навести мјесто и општину уписа у матичну књигу рођених и књигу држављана БиХ)
2.Извод из матичне књиге рођених
3.Увјерење о држављанству БиХ (ако је дијете рођено ван територије БиХ)
4.Пасош:
а) Пасош за држављане у доби од 3-18 година са роком важења од 5 година (40,00 КМ)
б) Пасош за држављане који нису навршили 3 године са роком важења од 3 године (30,00 КМ)
5.Сагласност оба родитеља, осим:
а) ако је дијете без једног родитеља; приложити извод из матичне књиге умрлих другог родитеља,
б) ако је дијете без оба родитеља; приложити сагласност старатеља,
в) ако је један од родитеља спријечен да потпише сагласност на захтјеву може доставити писмену сагласност потписану и овјерену код надлежног органа,
г)ако одлуком суда о додјељивању старатељства издавање путне исправе није условљено сагласношћу оба родитеља.
6.Ако је одлуком суда о додјељивању старатељства издавање путне исправе условљено сагласношћу оба родитеља, надлежни орган ће од другог родитеља, којем није додјељено старатељство над малољетним лицем, затражити писмено изјашњење о давању сагласности за издавање путне исправе.
7.Уколико је непознато пребивалиште или боравиште другог родитеља надлежни орган ће извршити провјере кроз расположиве евиденције и сходно извршеним провјерама ријешити захтјев.
8.Уколико је малољетно лице, за које се подноси захтјев за издавање путне исправе рођено у ванбрачној заједници, а други родитељ одбије дати сагласност за издавање путне исправе надлежни орган ће од надлежне службе социјалне заштите затражити писмено мишљење о оправданости издавања путне исправе без сагласности другог родитеља, те у складу са поменутим мишљењем ријешити захтјев.

Приликом подношења захтјева за издавање путне исправе за малољетно лице се узимају биометријски подаци (слика, отисци прстију и потпис), изузетак су малољетна лица до седам година од којих се не узимају отисци прстију и потпис.

Губљење, уништење или крађа пасоша

У случају губљења, уништења или крађе пасоша на територији БиХ, потребно је на обрасцу ГПИ-1 губитак, уништење или крађу пријавити надлежном полицијском органу на тетиторији на којој је пасош изгубљен, уништен или украден.

Уз наведени образац, потребно је доставити уплатницу о проглашењу пасоша неважећим (уплаћује се на рачун ''Службеног гласника Републике Српске'' на шалтеру поште или банке).

Уколико је пасош изгубљен, уништен или украден у иностранству потребно је:
1.Губитак, уништење или крађу пријавити најближем дипломатско-конзуларном представништву БиХ на обрасцу ГП-2.
2.Приложити доказ о датој изјави надлежном полицијском органу о околностима губитка, уништења или крађе посоша.
3.Доставити уплатницу о оглашењу пасоша неважећим.