Ministarstvo unutrasnjih poslova Republike Srpske

РЕГИСТРАЦИЈА ВОЗИЛА


Прва регистрација возила у БиХ
За регистрацију моторног возила које се први пут региструје у БиХ, потребно је приложити:
1.Захтјев за регистрацију (на прописаном обрасцу), захтјев се може попунити електронски или у рукопису, рубрике које су обавезне код попуњавања су: "врста захтјева", "идентификациони подаци о возилу", "подаци о власнику возила", "подаци о носиоцу потврде о регистрацији", потпис подносиоца захтјева и број личне карте
2.Доказ о власништву
а.) за возила која нису била раније регистрована (рачун о продаји возила, купопродајни уговр, даровни уговор, записник о лицитацији или други ваљан доказ којим се доказује власништво)
б.) за ново произведена возила (рачун о продаји возила издат на име купца возила уз доказ (уговор) овлаштеног дистрибутера за продају појединих марки возила)
в.) за возила раније регистрована ван БиХ (доказ о власништву и образац којим се доказује власништво са доказом о одјави возила у иностранству)
3.Доказ о извршеним обавезама прописаним Законом и прописима донесеним на основу Закона, а која су у вези са употребом возила
4.Полиса о обавезном осигурању возила
5.Доказ о спроведеном царинском поступку
6.Доказ о уплати прописаних накнада за обрасце и регистарске таблица које се издају приликом регистровања возила
7.Доказ о техничкој исправности возила у електронској форми који не може бити старији од 30 дана
8.Потврда овлаштене станице техничког прегледа о испуњавању техничко-експлоатационих услова за обављање регистроване дјелатности (у писаној форми) у случају да возило служи за обављање исте
9.Потврда о испитивању и сертификат, ако је возило појединачно произведено или преправљено
10.Доказ о идентитету власника возила:
а) за физичка лица:
- лична карта за држављане БиХ
- лична карта за странце
– за странце са одобреним сталним боравком
- овјерена копија путне исправе и рјешење о одобреном боравку
– за странце са одобреним привременим боравком
б) за правна лица:
- овјерена копија рјешења са последњим измјенама о упису у судски регистар за правна лица или другог регистра, осим ако се важеће рјешење о упису у судски регистар већ налази у евиденцији надлежног тијела
в) за страна дописништва, трговачка, културна, привредна и друга представништва
г) овјерена копија рјешења о упису у регистар страних представништава у БиХ
11.Доказ о одобреној дјелатности и доказ о одређеном матичном броју правног лица или пореском броју, осим ако се важећи докази за ту годину већ налазе у евиденцији надлежног тијела
12.Доказ о регистровању дјелатности у БиХ и потврда о запослењу у страном представништву који издаје страно представништво, а потписује лице овлаштено за потписивање у име представништва
13.Доказ о техничкој исправности уређаја за гас за возила на гасни погон
14.Доказ о уплати услуге техничког прегледа у складу са важећим цјеновником
15.Доказ у уплати полисе обавезног осигурања

Поновна регистрација

Поновна регистрација возила обавља се за одјављена возила и потребно је приложити иста документа која се прилажу код прве регистрације возила.
Привремена регистрација
За привремену регистрацију возила потребно је доставити захтјев за привремену регистрацију возила и рјешење надлежног органа којим се одобрава привремени увоз.Уз захтјев се прилажу иста документа која се прилажу код прве регистрације возила
Продужење важења регистрације
За продужење важења регистрације возила потребно је приложити:
1.Захтјев за продужење регистрације возила, захтјев се може попунити електронски или у рукопису, рубрике које су обавезне код попуњавања су: "врста захтјева", "идентификациони подаци о возилу", "подаци о власнику возила", "подаци о носиоцу потврде о регистрацији", потпис подносиоца захтјева и број личне карте
2.Потврду о регистровању или важећу саобраћајну дозволу, како би се у исту, односно нову евидентирало важење регистрације возила,
3.Доказ о техничкој исправности возила, који не може бити старији од 30 дана, у електронској форми, уколико Законом није другачије одређено
4.Доказ надлежног органа или потврда станице техничког прегледа о испуњавању техничко-експлоатационих услова за обављање дјелатности за коју се исто користи (у писаној форми)
5.Потврда о испитивању и сертификат, ако је возило појединачно произведено или преправљено
6.Доказ о извршеним обавезама прописаним Законом и прописима донесеним на основу Закона, а које су у вези са употребом возила
7.Полиса о обавезном осигурању возила
8.Доказ о уплати прописаних накнада за обрасце ако се исти издају приликом продужења регистрације возила
9.Доказ о идентитету носиоца потврде о регистрацији возила
10.Доказ о одобреној дјелатности и доказ о одређеном матичном броју правног лица или пореском броју, осим ако се важећи докази за ту годину већ налазе у евиденцији надлежног тијела
11.Доказ о регистровању дјелатности у БиХ и потврда о запослењу у страном представништву које издаје страно представништво
12.Доказ о техничкој исправности уређаја за гас – за возила на гасни погон
13.Доказ о уплати услуге техничког прегледа у складу са важећим цјеновником
14.Доказ о уплати полисе обавезног осигурања

Промјене података о власнику возила

За промјену података о власнику возила потребно је приложити:

1.Захтјев за промјену података о власнику возила
2.Исправе о возилу (поврда о регистрацији возила и потврда о власништву возила), како би се у исте, односно нове исправе евидентирало важење регистрације возила
3.Регистарске ознаке без међународне ознаке БиХ
4.Јавну исправу или доказ о насталој промјени

Промјена података о возилу

За промјену података о возилу потребно је приложити:

1.Захтјев за промјену података (на прописаном обрасцу)
2.Потврду о власништву возила
3.Потврду о регистрацији или саобраћајна дозвола
4.Доказ о техничкој исправности возила који не може бити старији од 30 дана у електронској форми на којем је означена промјена техничких података
5.Сертификат о испитивању возила који је издала институција овлаштена за сертификовање возила

За промјену података о мотору возила потребно је приложити:

1.Захтјев за промјену података о мотору возила
2.Доказ о поријеклу мотора (саобраћајна дозвола, потврда о власништву возила, рачун о куповини, записник о лицитацији, царинска декларација и уговор о купопродаји)
3.Доказ да је наведена провјера мотора извршена
4.Исправе о возилу (поврда о регистрацији возила и потврда о власништву возила), како би се у исте, односно нове исправе евидентирало важење регистрације возила

Промјена шасије подразумијева ново возило и регистровање истог уз претходну одјаву уништеног возила

Регистрација возила купљених по уговору о лизингу

За регистрацију возила купљених на основу уговора о лизингу потребно је приложити:
1.Захтјев за регистрацију (на прописаном обрасцу), захтјев се може попунити електронски или у рукопису, рубрике које су обавезне код попуњавања су: "врста захтјева", "идентификациони подаци о возилу", "подаци о власнику возила", "подаци о носиоцу потврде о регистрацији", потпис подносиоца захтјева и број личне карте
2.Исправе о возилу (поврда о регистрацији возила и потврда о власништву возила), како би се у исте, односно нове исправе евидентирало важење регистрације возила
3.Доказ да је давалац лизинга регистрован за обављање дјелатности продаје возила на лизинг
4.Уговор о куповини возила на лизинг
5.Рачун овлаштеног продавца о продаји возила лизинг куће, изузев за возила која већ посједују потврду о власништву возила издату на даваоца лизинга
6.Рачун лизинг куће кориснику лизинга
7.Овлаштење лизинг куће да корисник може регистровати возило
8.Овлаштење кориснику за кориштење возила
9.Доказ о идентитету корисника возила

Пренос власништва возила са лизинг куће на корисника лизинга

За пренос власништва возила са лизинг куће на корисника лизинга потребно је приложити:
1.Захтјев за пренос власништва возила са лизинг куће на корисника лизинга (на прописаном обрасцу)
2.Потврду даваоца лизинга о измиреним обавезама које су предмет уговора о куповини или продаји возила на лизинг
3.Потврда о власништву возила

Пробне таблице

Поступак издавања пробних таблица врши се  у складу са одредбама Правилника о регистровању возила:

За новопроизведена, преправљена и поправљења возила којима се у саобраћају на путевима обавља пробна вожња због испитивања или приказивања својства тих возила, за возила која се крећу од сједишта произвођача до сједишта трговинског предузећа, за возила која се возе на технички преглед, на сајам или продају, као и за возила која се крећу од мјеста од којих су преузета до мјеста у коме ће бити регистрована, издају се пробне таблице које служе за привремено означавање тих возила у саобраћају на путевима.

(1) Захтјев за издавање пробних таблица за возило подноси се надлежном тијелу (на прописаном обрасцу) уз који се прилаже:
a) доказ о власништву над возилом
1. за возила која нису била раније регистрована: рачун о продаји возила издат на име купца возила или купопродајни уговор или даровни уговор или записник о лицитацији или други доказ којим се доказује власништво,
2. за ново-произведена возила: рачун  о продају возила издат на име купца возила уз доказ (уговор) овлаштеног дистрибутера за продају појединих марки возила,
3. за возила раније регистрована: уз рачун о продаји возила издат на име купца возила или купопродајни уговор или даровни уговор или записник о лицитацији или други доказ којим се доказује власништво, прилаже и образац којим се доказује власништво с доказом о одјави возила у иностранству,
б) полиса о обавезном осигурању возила;
в) доказ о идентитету власника возила:
1. за физичка лица:
    - лична карта за држављање БиХ,
    - лична карта за странце-за странце са одобреним сталним боравком,
    - овјерена копија путне исправе и рјешење о одобреном боравку-за странце са одобреним привременим боравком;
2. за правна лица: овјерена копија рјешења са посљедним измјенама о упису у судски регистар за правна лица или другог регистра, осим ако се важеће рјешење о упису у судски регистар  већ налази у евиденцији надлежног тијела,
3. за страна дописништва, трговинска, културна, привредна и друга представништва: овјерена копија рјешења о упису у регистар страних представништава у Босни и Херцеговини,
г) доказ о уплати прописаних накнада за пробне регистарске таблице;

(2)Наведени докази се могу приложити и у овјереној копији осим доказа о уплати.

(3) Рок важења пробних таблица је до 15 дана без могућности поновног издавања или продужавања важности пробних таблица за исто возило и истог власника возила у року од годину дана.

(4)Издавање пробних таблица врши се уз издавање потврде уз пробне таблице.

(5) Враћене пробне таблице могу се поново издати.

(6) Возило којем су издате пробне таблице неће се моћи регистровати уколико исте нису враћене надлежном тијелу.

За враћене пробне таблице надлежно тијело издаје потврду.

(7) У случају да се пробне таблице не врате у прописаном року, надлежно тијело које је издало пробне таблице ће добити извјештај путем јединственог инфорамационог система, на основу којег покреће поступак враћања истих.

(8) У случају крађе, губитка или оштећена пробних таблица, корисник је дужан да одмах, а најкасније у року од три дана, надлежном тијелу пријави губитак, крађу или оштећење пробних таблица.

Одјава возила

За одјаву возила власник регистрованог возила подноси следећа документа:
1.Захтјев за одјаву возила (на прописаном обрасцу)
2.Исправе о возилу (поврда о регистрацији возила и потврда о власништву возила), како би се у исте, односно нове исправе евидентирала одјава возила
3.Саобраћајну дозволу
4.Регистарске таблице изузев у случају крађе или уништења возила гдје се умјесто регистарских таблица подноси записник о уништењу или крађи возила издат од стране надлежног тијела унутрашњих послова, потврда о откупу секундарних сировина, изјава о некориштењу возила

Цијена докумената за регистрацију возила

а) Потврда о власништву возила -5 КМ
б) Потврда о регистрацији -5 КМ
в) Стикер наљепница -5 КМ

Накнада за кориштење регистарских таблица

а) Регистарске таблице са међународном ознаком БиХ за моторна возила -20 КМ
б) Регистарске таблице са међународном ознаком БиХ за прикључна возила, мотоцикле и бицикле са мотором -10 КМ
в) Регистарске таблице за возила дипломатских и конзуларних представништава у БиХ -30 КМ
г) Регистарске таблице за привремено регистрована возила са међународном ознаком БиХ -50 КМ
д) Пробне таблице са међународном ознаком БиХ - 5КМ
ђ) За изгубљене, уништене и нестале таблице за пар -40 КМ
е) За изгубљене, уништене и нестале таблице за прикључна возила, мотоцикле и бицикле са мотором, за један комад - 20КМ

Уз захтјев за регистрацију прилажу се таксе прописане Законом о административним таксама и накнадама ("Службени гласник РС" бр. 100/11, 103/11 и 67/13), и то:

- уз захтјев за продужење важења регистрације прилаже се такса у износу од 2,00 KM,
- уз захтјев за регистрацију возила и прикључних возила и трактора којима се обавља дјелатност јавног превоза или превоза за властите потребе (прва регистрације, поновна регистрација - када је возило одјављено) прилаже се такса у износу од 5,00 KM,
- уз захтјев за регистрацију трактора, радних машина, мотокултиватора и бицикала са мотором, прилаже се такса у износу од 5,00 KM,
- уз захтјев за издавање изгубљене саобраћајне дозволе, односно потврде о регистрацији и потврде о власништву, прилаже се такса у износу од 10,00 KM,
- уз захтјев за издавање саобраћајне дозволе за тракторе, односно потврде о регистрацији, прилаже се такса у износу од 10,00 KM,
- уз захтјев за одјаву возила прилаже се такса у износу од 2,00 KM,
- уз захтјев за промјену података о возилу, власнику возила и промјену власништва над возилом, прилаже се такса у износу од 5,00 KM уколико возило посједује старе регистарске таблице, а уколико возило посједује регистарске таблице са међународном ознаком БиХ прилаже се такса у износу од 2,00 KM,
- уз захтјев за издавање изгубљених, украдених или оштећених регистарских таблица прилаже се такса у износу од 5,00 KM,
- уз захтјев за замјену стикер наљепнице прилаже се такса у износу од 2,00 KM.

Грађани имају могућност кориштења SMS услуге МУП РС за провјере података у регистрима МУП, и то за регистрацију возила и новчане казне, која се може користити тек након што грађанин лично пријави свој број телефона на локацију за издавање личних докумената у мјесту у којем имају пребивалиште.

У ПУ Бања Лука захтјев за регистрацију возила са прилозима може се предати и на писарницу у периоду од 07,00 до 20,00 часова као и суботом од 07,00 до 13,00 часова, као и путем поште, тако да се на захтјеву у рубрици напомена исписују сви прилози који се достављају уз захтјев и наводи контакт број телефона, како би власник био обавјештен о начину преузимања исправа о возилу.