Ministarstvo unutrasnjih poslova Republike Srpske

Возачка дозвола


Нова возачка дозвола

За издавање возачке дозволе потребно је приложити:

Уз захтјев за издавање возачке дозовле подноси се:
1) увјерење о здравственој способности лица за управљање моторним возилом оне категорије или подкатегорије за коју се тражи возачка дозвола, које не може бити старије од дванаест мјесеци, 2) увјерење о положеном возачком испиту за управљање моторним возилом оне категорије или подкатегорије за коју се тражи издавање возачке дозволе, 3) доказ о пребивалишту, односно боравишту ( увидом у личну карту), 4) доказ о одобреном боравку страног држављанина, 5) доказ о уплати прописане накнаде за образац возачке дозволе у износу од 60,00 КМ.
Обнова возачке дозволе
Уз захтјев за замјену возачке дозволе потребно је приложити:
1) раније издату возачку дозволу,
2) доказ о уплати прописане накнаде за образац возачке дозволе у износу од 60,00 КМ.
У случају нестанка возачке дозволе подносилац захтјева прилаже :
1) потврду надлежног органа о пријави нестанка возачке дозволе (губитка или крађе),
2) доказ о извршеној објави возачке дозволе неважећом у Службеном гласнику,
3) доказ о уплати прописане накнаде за образац возачке дозволе у износу од 60,00 КМ.
У случају уписа нове категорије или подкатегорије, промјене било којег податка садржаног у возачкој дозволи, те у случају њеног оштећења или дотрајалости, потребно је приложити:
1) раније издату возачку дозволу,
2) увјерење о положеном возачком испиту за управљање моторним возилом (у случајевима уписа нове категорије или подкатегорије),
3) доказ о промјени било којег податка садржаног у ранијој возачкој дозволи,
4) доказ о уплати прописане накнаде за образац возачке дозволе у износу од 60,00 КМ.
Замјена возачке дозволе ради истека рока важења
Уз захтјев за замјену прилаже се:
1) возачка дозвола чији је рок важења истекао,
2) увјерење о здравственој способности за управљање моторним возилом категорије или подкатегорије наведене у ранијој возачкој дозволи, које не смије бити старије од шест мјесеци – возач моторног возила коме је возачка дозвола издата са краћим роком важења,
3) увјерење о здравственој способности за управљање моторним возилом категорије D и подкатегорије D1, које не смије бити старије од шест мјесеци – возач коме је издата возачка дозвола за управљање моторним возилом категорије D и подкатегорије D1,
4) доказ о уплати прописане накнаде за образац возачке дозволе у износу од 60,00 КМ.
Замјена иностране возачке дозволе
Уз захтјев за замјену иностране возачке дозволе прилаже се:
1) инострана возачка дозвола,
2) превод иностране возачке дозволе овјерен од стране судског преводиоца,
3) доказ да то лице посједује личну карту држављана Босне и Херцеговине, личну карту за странце или доказ о одобреном привременом боравку,
4) увјерење о здравственој способности лица за управљање моторним возилом оне категорије или подкатегорије за коју се тражи возачка дозвола, а које не може бити старије од шест мјесеци,
5) доказ о уплати прописане накнаде за образац возачке дозволе у износу од 60,00 КМ.
Међународна возачка
Међународну возачку дозволу издаје ауто - мото друштво Републике Српске