Ministarstvo unutrasnjih poslova Republike Srpske

Возачка дозвола


Нова возачка дозвола

За издавање возачке дозволе потребно је приложити:

Уз захтјев за издавање возачке дозволе (захтјев се добија и попуњава на локацији), потребно је приложити:

 1. увјерење о здравственој способности лица за управљање моторним возилом оне категорије или подкатегорије за коју се тражи возачка дозвола, коje не може бити старије од дванаест мјесеци,
 2. увјерење о положеном возачком испиту за управљање моторним возилом оне категорије или подкатегорије за коју се тражи издавање возачке дозволе,
 3. доказ о пребивалишту, односно боравишту (увидом у личну карту),
 4. доказ о одобреном боравку страног држављанина,
 5. доказ о уплати прописане накнаде за образац возачке дозволе у износу од 60,00 КМ и доказ о уплати административне таксе у износу од 5,00 КМ.
Продужење важења возачке дозволе
Уз захтјев за издавање возачке дозволе потребно је приложити.
 1. раније издату возачку дозволу,
 2. доказ о уплати прописане накнаде за образац возачке дозволе у износу од 60,00 КМ доказ о уплати административне таксе у износу од 5,00 КМ,
Нестанак возачке дозволе
У случају нестанка возачке дозволе подносилац захтјева прилаже:
 • потврду надлежног органа о пријави нестанка возачке дозволе (губитка или крађе)
 • доказ о извршеној објави возачке дозволе неважећом у Службеном гласнику,
 • доказ о уплати прописане накнаде за образац возачке дозволе у износу од 60,00 КМ и доказ о уплати административне таксе у износу од 5,00 КМ
 • Упис нове категорије или подкатегорије, промјена било којег податка садржаног у ВД, или у случају оштећења или дотрајалости ВД
  У случају уписа нове категорије или подкатегорије, промјене било којег податка садржаног у возачкој дозволи, те у случају њеног оштећења или дотрајалости, потребно је приложити:
  1. раније издату возачку дозволу,
  2. увјерење о положеном возачком испиту за управљање моторним возилом (у случајевима уписа нове категорије или подкатегорије),
  3. доказ о промјени било којег податка садржаног у ранијој возачкој дозволи (осим промјене пребивалишта),
  4. доказ о уплати прописане накнаде за образац возачке дозволе у износу од 60,00 КМ и доказ о уплати административне таксе у износу од 5,00 КМ.
  Замјена возачке дозволе ради истека рока важења
  Уз захтјев за замјену прилаже се:
  1. возачка дозвола чији је рок важења истекао,
  2. увјерење о здравственој способности за управљање моторним возилом категорије или подкатегорије наведене у ранијој возачкој дозволи, које не смије бити старије од шест мјесеци — возач моторног возила коме је возачка дозвола издата са краћим роком важења,
  3. увјерење о здравственој способности за управљање моторним возилом категорије D и подкатегорије D1, које не смије бити старије од шест мјесеци — возач коме је издата возачка дозвола за управљање моторним возилом категорије D и подкатегорије D1 и
  4. доказ о уплати прописане накнаде за образац возачке дозволе у износу од 60,00 КМ и доказ о уплати административне таксе у износу од 5,00 КМ.
  Замјена иностране возачке дозволе Уз захтјев за замјену иностране возачке дозволе прилаже се:
  1. важећа инострана возачка дозвола,
  2. превод иностране возачке дозволе овјерен од стране судског преводиоца,
  3. доказ да то лице посједује личну карту држављана Босне и Херцеговине, личну карту за странце или доказ о одобреном привременом боравку,
  4. увјерење о здравственој способности лица за управљање моторним возилом оне категорије или подкатегорије за коју се тражи возачка дозвола, а које не може бити старије од шест мјесеци,
  5. доказ о уплати прописане накнаде за образац возачке дозволе у износу од 60,00 КМ и и доказ о уплати административне таксе у износу од 5,00 КМ.

   

  Међународна возачка Међународну возачку дозволу издаје ауто - мото друштво Републике Српске.