Ministarstvo unutrasnjih poslova Republike Srpske

УПРАВА ЗА ПОЛИЦИЈСКУ ПОДРШКУ


Начелник

Жељко Спасојевић, рођен је 10.05.1969. године у Прњавору. Основну школу завршио је у Прњавору, мјесто Кокори, а средњу школу унутрашњих послова у Сарајеву 1988. године. Војну академију копнене војске у Београду завршио је 1992. године, од када је и запослен у Министарству унутрашњих послова РС. Обављао је сљедеће послове и задатке: командир вода, затим начелник класе у Средњој школи унутрашњих послова у Бањој Луци, командир Полицијске станице Бања Лука 1, инспектор у Сектору полиције, инспектор у Управи полиције, начелник Одјељења опште полиције у Управи полиције, начелник Сектора полиције ЦЈБ Бања Лука, начелник ЦЈБ Бања Лука, начелник Одјељења за специјалистичку обуку на Полицијској академији, начелник Одјељења за стручно усавршавање у Управи за полицијско образовање, инспектор Судске полиције, стручни савјетник у Кабинету министра унутрашњих послова, као дужност начелника Полицијске управе Бања Лука. Дужност начелника Управе преузео је 25.01.2019. године.

Контакт

051/331-114
051/331-119
upp@mup.vladars.rs
Булевар Десанке Максимовић 4, 78000 Бања Лука.


НАДЛЕЖНОСТИ


 • унапређивање законитог поступања и рада организационих сегмената Министарства кроз пружање подршке свим линијама рада, као и непосредно ангажовање у најсложенијим оперативним акцијама, обрадама и другим активностима из дјелокруга рада;
 • извршавање одређених оперативно - инструктивних послова;
 • по налогу директора обилази организационе јединице и секторе у циљу упознавања руководећег кадра са наредбама и одлукама директора, као и контролно надзорне послове спровођења одлука директора;
 • врши превентивно едукативне активности;
 • прати примјене прописа из области полицијских послова;
 • врши координацију између организационих јединица полиције ради обједињавања и давања смјерница, сугестија и мишљења на нацрте и приједлоге законских и подзаконских аката од значаја за функционисање полиције;
 • пружа стручну правну помоћ у непосредном извршавању полицијских послова и примјени овлашћења;
 • усмјерава и организује сарадњу између полиције, државних органа, органа локалне самоуправе, НВО, удружења грађана и других субјеката у циљу подизања нивоа безбједности грађана и њихове имовине;
 • учествује и остварује процес хармонизације у примјени пројеката и акција ради побољшања ефикасности и резултата рада полиције;
 • врши послове надзора, контроле;
 • прати законитост и инструктивно усмјерава послове и задатке у области криминалистичке технике и противдиверзионе заштите и пиротехнике;
 • проучава, проналази, усавршава и примјењује научно-техничке методе и средства;
 • учествује у изради и реализацији програма опремања; прати стање опреме и техничких средстава и стара се о благовременом опремању криминалистичко-техничких и ПДЗ служби;
 • припрема упутства, инструкције и друга усмјеравајућа акта којима се регулише рад и поступање,
 • прикупља и обрађује информације свих појавних облика криминалитета, а наручито високотехнолошког криминалитета и организованог криминалитета, недозвољене производње и промета опојних дрога;
 • планира и врши проактивно и реактивно прикупљање, процјену и анализу обавјештајних података;
 • врши усмјеравање, надзор и координацију оперативних активности на прикупљању података, анализира прикупљене податке и оперативно усмјерава њихово коришћење;
 • даје препоруке за предузимање даљих мјера и радњи;
 • сарађује са другим организационим јединицама;
 • води прописане евиденције и проводи мјере заштите података;
 • врши криминалистичко-обавјештајно прикупљање података за лица за која се располаже сазнањима да су извршиоци кривичних дјела или се доводе у везу са извршењем кривичних дјела, као и за лицима над којима је отворена криминалистичка обрада у складу са Законом о кривичном поступку;
 • поступа по одредбама Закона о кривичном поступку Републике Српске и БиХ, као и по наредбама судова и тужилаштава;
 • сарађује са другим органима државне управе и полицијама других земаља у криминалистичко-обавјештајном раду;
 • учествује у одабиру и провођењу едукације полицијских службеника у пословима криминалистичко-обавјештајног рада, као и пословима прикривених истрага;
 • учествује у легендирању истражилаца и пружа им логистичку подршку;
 • уводи у предмет прикривеног истражиоца и информатора у складу са одредбама Закона о кривичном поступку;
 • пружа стручну помоћ полицијским управама, надзире обављање послова у том подручју;
 • учествује у изради нормативних аката, извјештаја и других стручних материјала;
 • обавља и друге послове из свог подручја рада.

Организациона шема