Ministarstvo unutrasnjih poslova Republike Srpske

Јединица за стручну обуку


Јединица за стручну обуку врши специјалистичку обуку и стручно усавршавање за потребе полицијских службеника и других запослeних у Министарству. Планира и организује активности стицања вјештина и знања која захтијева успјешно обављање одређеног посла или активности, усмјерава стицање специфичних знања, вјештина и техника потребних за конкретан посао и подизање успјешности у његовом обављању. Врши контролу начина и квалитета реализације редовне и других видова стручне обуке, врши провјеру знања и стручне оспособљености полицијских службеника у складу са Правилником о стручном оспособљавању полицијских службеника. Организује и контролише рад органа унутрашње службе у Управи, стара се о спровођењу прописаног унутрашњег реда и обезбјеђења, подноси извјештаје о раду из свог дјелокруга и води потребне евиденције. Сарађује са организационим јединицама Министарства и са другим републичким органима, о свом раду извјештава начелника Управе. Издаје одговарајуће јавне исправе по завршетку обуке, односно курса, води прописане евиденције из васпитно-образовне дјелатности.

Одјељење за специјалистичку обуку планира, организује и спроводи процес стицања знања и вјештине путем специјалистичких обука (курсева, семинара и сличних облика оспособљавања) које подразумијевају оспособљавање полицијских службеника и других запослених за успјешно обављање постојећих послова, одговорних и сложенијих задатака постојећег посла, послова вишег нивоа, као и будућих послова и задатака. Утврђује нивое образовних потреба полицијских службеника, које карактеришу одређени програми и методи образовања запослених, као и врсте образовних потреба запослених, укључујући основна знања и вјештине, стручне вјештине, интерперсоналне вјештине и стратегијске вјештине. Врши анализу организације, посла и запослених (и њихових индивидуалних потенцијала), поставља циљеве специјалистичких обука, утвђује врсте обука, врши избор метода обука запослених, надзире реализацију специјалистичких обука у Министарству, те се стара о развоју запослених које карактерише стицање нових знања, способности и вјештина неопходних за предузимање нових, одговорнијих и сложенијих послова и позиција.

Одјељење за стручно усавршавање организује, спроводи и координира са осталим учесницима обуке све облике стручног усавршавања за потребе Министарства као интегралним дијелом система континуираног усавршавања запослених, организује, спроводи и координира обуку која се спроводи за потребе других републичких органа, правних и физичких лица, предлаже мјере за унапређење стручног усавршавања, даје иницијативе и приједлоге за израду наставних планова и програма стручног усавршавања, врши надзор и контролу спровођења наставног плана и програма редовне обуке од организационих јединица Министарства, пружа стручну помоћ у спровођењу обуке на терену, врши провјеру и оцјењивање стручне оспособљености полицијских службеника у складу са годишњим планом провјере, врши провјере стручне оспособљености припадника агенција за обезбјеђење и организује, спроводи и координира практичну наставу и стручну праксу кадета основне полицијске обуке Полицијске академије.