Ministarstvo unutrasnjih poslova Republike Srpske

DIREKTOR POLICIJE


Direktor policije

Siniša Kostrešević, rođen je 14. maja 1980. godine u Banjoj Luci, gdje je završio Srednju školu unutrašnjih poslova 1999. godine. Iste godine u Policijskoj stanici Čelinac započeo je svoju karijeru, nakon čega je upućen na Višu školu unutrašnjih poslova, koju je završio 2002. godine nakon čega je raspoređen u tadašnjem Centru javne bezbjednosti Banjaluka. Od 2004. godine bio je komandir policijske stanice Laktaši. Visoku školu unutrašnjih poslova u Banjoj Luci završio je 2007. godine, a specijalističke studije 2013. godine. Početkom 2011. godine raspoređen je u Upravu kriminalističke policije na mjesto načelnika Odjeljenja za borbu protiv organizovanog kriminaliteta, a zatim na mjesto načelnika Jedinice za borbu protiv organizovanog kriminaliteta i korupcije. Na ovoj funkciji ostaje do 2013. godine kada je unaprijeđen na mjesto načelnika novoosnovane Službe za borbu protiv organizovanog kriminaliteta i korupcije - zamjenika načelnika Uprave kriminalističke policije. U 2015. i 2016. godini radio je na mjestu zamjenika načelnika novoosnovane Uprave za borbu protiv terorizma i ekstremizma, a od decembra 2016. godine do početka 2019. godine bio je načelnik Uprave kriminalističke policije. Od 1. avgusta 2020. godine obavlja funkciju direktora policije na koju je izabran sa mjesta stručnog savjetnika ministra unutrašnjih poslova Republike Srpske. Obavljajući različite funkcije u Ministarstvu, organizacione jedinice kojima je rukovodio i sam on su nagrađeni više puta kako od strane Ministarstva unutrašnjih poslova, tako i od strane međunarodnih organizacija za brojne operativne akcije kojima je rukovodio. Siniša Kostrešević je oženjen i otac je dvoje djece.

Kontakt

051/334-310
051/334-309
direktor@mup.vladars.rs
Bulevar Desanke Maksimović 4, 78000 Banja Luka


NADLEŽNOSTI


Direktor policije rukovodi svim policijskim aktivnostima kao rukovodilac ukupnih operativnih poslova u Ministarstvu unutrašnjih poslova Republike Srpske, vrši, organizuje, usmjerava i kontrološe policijske poslove u skladu sa Zakonom o policiji i unutrašnjim poslovima. Za svoj rad odgovoran je ministru unutrašnjih poslova i Vladi Republike Srpske.

Direktor ima nadležnosti da:

 • prati i analizira stanje bezbjednosti, a naročito pojave koje uzrokuju nastanak i razvoj kriminaliteta;
 • usmjerava, usklađuje i kontroliše rad osnovnih i unutrašnjih organizacionih jedinica kojima rukovodi neposredno ili posredstvom nadležnih rukovodilaca;
 • rukovodi najsloženijim policijskim aktivnostima i s tim u vezi organizuje, objedinjuje i usmjerava rad policije, kao i aktivnostima neoperativnih linija rada u funkciji operativnih potreba;
 • donosi rješenja o rasporedu policijskih službenika, rukovodilaca unutrašnjih organizacionih jedinica Ministarstva i drugih policijskih službenika;
 • predlaže finansijski plan za potrebe policijskih službenika;
 • organizuje pripremanje strategija, programa rada, informacija, analiza, izvještaja i drugih materijala iz djelokruga rada policije i
 • redovno izvještava ministra o preduzetim mjerama i aktivnostima policije.

Zamjenik direktora policije


Zamjenik direktora policije

051/334-310
051/334-309
Bulevar Desanke Maksimović 4, 78000 Banja Luka


NADLEŽNOSTI


 • Neposredno organizuje, rukovodi i prati rad organizacionih jedinica unutar organizacione jedinice Direktora policije,
 • organizuje dnevne i periodične sastanke,
 • predlaže konkretne mjere,
 • stara se o saradnji sa drugim organizacionim jedinicama unutar Ministarstva.
 • Prati i analizira pravdanje upotrebe sredstava prinude i ocjenjuje osnovanost pravdanja koju su donijeli rukovodioci osnovnih organizacionih jedinica.
 • Pomaže direktoru policije u svim aktivnostima iz njegove nadležnosti,
 • zamjenjuje direktora policije u slučaju njegove odsutnosti ili spriječenosti;
 • obavlja i druge poslove koje mu prema potrebi odredi direktor policije.

Organizaciona šema