Ministarstvo unutrasnjih poslova Republike Srpske

UN MIROVNE MISIJE


Poslovi vezani za upućivanje u operacije podrške miru u inostranstvu u Ministarstvu unutrašnjih poslova Republike Srpske odvijaju se preko Odjeljenja za međunarodnu saradnju. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske od 2000. godine učestvovali u sljedećim mirovnim misijama UN-a:
- Istočni Timor (UNMISET)
- Liberija (UNMIL)
- Kipar (UNFICYP)
- Sudan (UNMIS)
- Južni Sudan (UNMISS)
- Kongo (MONUSCO)

Postupak prijave za učešće u mirovnim misijama UN-a

Poslove vezane za upućivanje policijskih službenika u operacije podrške miru u inostranstvu u Ministarstvu unutrašnjih poslova Republike Srpske obavlja Odjeljenje za međunarodnu saradnju (dalje u tekstu Odjeljenje), Služba ministra.

Procedura izbora kandidata u Ministarstvu unutrašnjih poslova Republike Srpske započinje ispunjavanjem Upitnika o zainteresovanosti za učešće u mirovnim misijama (ovdje), koji se uz propratni akt potpisan od strane rukovodioca nadležne organizacione jedinice dostavlja Odjeljenju,

Osnovni (minimalni) uslovi za učešće u mirovnim misijama UN-a su sljedeći:

1. Najmanje 8 godina efektivnog staža u policijskim službama za muškarce, a minimalno 5 godina efektivnog staža za žene,

2. Aktivno znanje engleskog jezika (čitanje, pisanje i razumijevanje),

3. Dobro fizičko i psihičko zdravlje, te zadovoljavajuća fizička kondicija,

4. Uspješni rezultati u dosadašnjem radu,

5. Položen ispit za vozača „B“ kategorije.

Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske, po osnovu dostavljenih upitnika, identifikuje kandidate koji zadovoljavaju osnovne uslove za učešće u mirovnim misijama UN-a, te aplikacije zainteresovanih kandidata iz svog sastava, uz potrebnu dokumentaciju prosleđuje Ministarstvu bezbjednosti BiH.

Postupak selekcije, izbor i testiranje izbaranih kandidata za učešće u mirovnim misijama UN-a

Ministarstvo bezbjednosti BiH pravi spisak kandidata koji ispunjavaju uslove za učešće u mirovnoj operaciji, uvažavajući stručnost, iskustvo, nacionalnu, regionalnu, polnu zastupljenost kandidata, kao i ravnopravnu zastupljenost ministarstava unutrašnjih poslova, odnosno policijskih službi ili agencija. Nakon izbora kandidata slijedi testiranje znanja engleskog jezika i poznavanja rada na računaru u organizaciji Ministarstva bezbjednosti BiH.

Obuka kandidata za učešće u mirovnim misijama UN-a

Isključivo kandidati koji uspješno polože test engleskog jezika i poznavanja rada na računaru ispunjavaju uslov za učešće na predmisionoj pripremnoj obuci.

Predmisiona obuka dizajnirana je u svrhu pripreme i obuke policijskih službenika iz svih policijskih agencija iz BiH koji će biti upućeni u mirovne misije UN-a i koji, kao takav, predstavlja osnovni oblik predmisione obuke u BiH i isti se realizuje u Centru za obuku za podršku mirovnim operacijama u Butmiru, Sarajevo. Obuka traje dvije sedmice, a na kraju obuke polaznici polažu završni ispit i dobijaju sertifikat.

SAAT testiranje Kandidati koji su uspješno položili predmisionu obuku, pristupaju SAAT testiranju, koje obavlja Tim UN-a koji se bavi procjenom i podrškom u izboru kandidata za učešće u mirovnim misijama UN-a. SAAT test obuhvata: provjeru poznavanja engleskog jezika, intervju, test vožnje, test rukovanja oružjem i procjenu vještine gađanja. SAAT testiranje u pravilu obavlja se svake dvije godine i samo kandidati koji uspješno polože ovaj test mogu da se prijavljuju na konkurse za UN mirovne misije.

Prijava na konkurse za popunjavanje upražnjenih radnih mjesta u okviru UN mirovnih misija i izbor kandidata

Po pristizanju konkursa iz Ministarstva bezbjednosti BiH za zamjenu policijskih službenika kojima je prestalo angažovanje u UN misiji, Odjeljenje, telefonom i elektronskom poštom obavještava isključivo one kandidate koji zadovoljavaju uslove propisane konkursom, a koji su prethodno uspješno položili test engleskog jezika i završili predmisionu obuku i SAAT test. Spiskovi zainteresovanih kandidata sa dokumentacijom traženom konkretnim konkursom se dostavljaju Ministarstvu bezbjednosti BiH.
Ministarstvo bezbjednosti BiH pravi listu kandidata i istu dostavlja organizatoru mirovne misije, posredstvom Ministarstva inostranih poslova BiH, odnosno Stalne misije BiH pri UN-u. Nakon što organizator mirovne misije obavi telefonske intervjue sa kandidatima i izvrši ocjenu kandidata, obavijest o konačno izabranim kandidatima dostavlja se, posredstvom Stalne misije BiH pri UN-u, Ministarstvu bezbjednosti BiH.

Postupak koji slijedi nakon izbora kandidata za učešće u mirovnim misijama UN-a

Po izboru jednog ili više kandidata pristupa se obavljanju ljekarskih pregleda. Istovremeno, u Ministarstvu unutrašnjih poslova Republike Srpske se završavaju administrativno-pravni poslovi potrebni za konačno upućivanje policijskog službenika u zemlju destinacije, kao što su regulisanje radno-pravnog statusa radnika tokom trajanja mandata u misiji, te zaduživanje uniforme i potrebne opreme.
Tokom učešća u mirovnoj misiji UN-a policijski službenik Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske ostvaruje sva prava iz radno-pravnog odnosa, odnosno garantuje mu se pravo na plaćeno odsustvo za vrijeme trajanja mirovne misije i druga prava koja proizlaze iz radno-pravnog statusa, te povratak na ranije radno mjesto, odnosno raspoređivanje na drugo radno mjesto u skladu sa stručnom spremom i činom po isteku mandata u mirovnoj misiji UN-a. Policijski službenik je dužan u roku od 30 dana od dana završetka učešća u misiji javiti se nadležnom rukovodiocu radi nastavljanja radnog odnosa.
Odjeljenje održava redovne kontakte i pruža potrebnu pomoć svim policijskim službenicima Ministarstva koji se nalaze u mirovnim misijama UN-a.

Za sve dodatne informacije možete kontaktirati Odjeljenje za međunarodnu saradnju, Služba ministra, koje se nalazi u zgradi Vlade Republike Srpske (Lamela B).

Adresa: Banja Luka, Trg Republike Srpske 1

051 338 487; 051 338 844

E-mail: medjunarodna.saradnja@mup.vladars.rs